Aktywny Samorząd w 2018 r.

Podobnie jak w ubiegłym roku, samorządy powiatowe przystąpiły do realizacji programu Aktywny Samorząd. Jednostkami realizującymi program, w zależności od powiatu, są Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie. Osób niewidomych i niedowidzących dotyczy Moduł I, obszar B, zadanie 1 i 2, zakładający likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. W stosunku do ubiegłych, dla beneficjentów nie wprowadzono istotnych zmian. Przypomnijmy więc najważniejsze informacje.

Adresaci programu

O dofinansowanie w obszarze B mogą ubiegać się osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

Na co można uzyskać pomoc?

Zadanie 1 zakłada pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Osoby niewidome mogą ubiegać się również o urządzenia brajlowskie. Mogą to być m.in. komputery, specjalistyczne programy powiększające, udźwiękawiające, syntezatory mowy, powiększalniki i lupy elektroniczne, urządzenia do odczytu książek mówionych, urządzenia lektorskie, maszyny, monitory, notatniki i drukarki brajlowskie.

Zadanie 2 zakłada dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Kwoty dofinansowań

Zadanie 1 (sprzęt elektroniczny, brajlowski i oprogramowania):

dla osoby niewidomej – 20.000 zł, w tym na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,

dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł.

Udział własny Wnioskodawcy wynosi co najmniej 10% ceny zakupu.

Zadanie 2 (szkolenia)

dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

dla pozostałych osób – 2.000 zł.

W przypadku, gdy dysfunkcja wzroku wymaga większej liczby godzin, kwota dofinansowania może zostać zwiększona o 100%. Przy dofinansowaniu szkoleń, brak udziału własnego Wnioskodawcy.

Terminy

W większości samorządów powiatowych istnieje już możliwość składania wniosków. Termin zakończenia przyjmowania wniosków mija 30 sierpnia 2018 r.

Wnioski

Wnioski można otrzymać w samorządach powiatowych lub pobrać ze stron internetowych instytucji realizujących. We wnioskach należy uzupełnić podstawowe informacje, wyszczególnić sprzęt i oprogramowanie, o które chcą się Państwo ubiegać oraz uzasadnić konieczność ich zakupu. Do wniosku należy dołączyć ofertę cenową, kopię orzeczenia o niepełnosprawności, w większości jednostek realizujących program wymagane jest zaświadczenie lekarskie.

Wśród osób niewidomych i niedowidzących jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistyczne rozwiązania tyfloinformatyczne. Niwelują skutki niepełnosprawności, a co najważniejsze, pozwalają na aktywność zawodową, społeczną, są wsparciem w edukacji i ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Dlatego niezwykle istotne jest, aby beneficjenci programu otrzymali urządzenia, oprogramowania odpowiednio dobrane do potrzeb i dysfunkcji. Istotne jest korzystanie z dofinansowań na szkolenia. Uczestnicy zdobędą umiejętności obsługi zakupionych urządzeń, dzięki czemu w przyszłości będą mogli je efektywnie wykorzystywać.

Zachęcamy przedstawicieli powiatów samorządowych realizujących Aktywny Samorząd do zapoznania się z rozwiązaniami informatycznymi dla osób niepełnosprawnych. W tyflopunktach Fundacji Szansa dla Niewidomych zlokalizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich można uzyskać profesjonalną pomoc specjalistów w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji. Tyflospecjaliści pomogą także beneficjentom programu w wypełnieniu wniosków oraz doborze odpowiednich rozwiązań.

Jak przebiega program „Aktywny Samorząd” w 2017 r.

Do 30.08.2017 r. była możliwość składania wniosków w samorządach powiatowych, w zależności od miejsca zamieszkania – do MOPS, MOPR, PCPR. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania oraz na szkolenia z używania ww. urządzeń (Moduł I, obszar B, zadanie 1 i 2). Jest to niezwykle ważna pomoc w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością wzroku.

W stosunku do ubiegłego roku dla beneficjentów nie wprowadzono istotnych zmian. Część osób otrzymała już dofinansowanie, natomiast pozostali wnioskodawcy czekają na rozpatrzenie wniosków i podpisanie umów. W dalszym ciągu program jest realizowany głównie w ostatnim kwartale roku. Jest to bardzo krótki okres, biorąc pod uwagę wszystkie formalności, które musi spełnić beneficjent, począwszy od podpisania umowy, zakup sprzętu, rozliczenie dofinansowania, odbiór sprzętu i ewentualne odbycie szkolenia.

Wśród osób niewidomych i niedowidzących jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistyczne rozwiązania, takie jak programy powiększające i udźwiękawiające, powiększalniki i lupy elektroniczne, urządzenia do odczytu książek mówionych, smartfony, monitory, maszyny i drukarki brajlowskie, urządzenia lektorskie. Wyżej wymienione rozwiązania nie tylko niwelują skutki niepełnosprawności, ale pozwalają na aktywność zawodową, pomagają w edukacji, ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Dlatego niezwykle istotne jest, aby osoby te otrzymały urządzenia i oprogramowanie odpowiednio dobrane do osobistych potrzeb i dysfunkcji.

Na rynku jest dostępnych wiele urządzeń zaprojektowanych uniwersalnie, czyli wyposażonych w funkcje umożliwiające ich obsługę przez osoby z niepełnosprawnościami. Nie zawsze jednak ich efektywność będzie na odpowiednim poziomie. Przykładem może być lupa dostępna w wielu smartfonach. Może być pomocą dla osób, które mają nieznaczne problemy z widzeniem lub potrzebują jej do przeczytania małej czcionki np. z opakowań na leki. Natomiast nie sprawdzi się u osób z dużą dysfunkcją wzroku. Specjalistyczne lupy elektroniczne posiadają wyraźne ekrany, regulowane powiększenie (np. od 2 do 30x), możliwość zmiany kontrastów, kolorów tła i czcionki. Podobna sytuacja jest z programem udźwiękawiającym. Darmowe rozwiązania nie posiadają tych samych funkcji co światowej klasy oprogramowanie udźwiękawiające, np. skrypty do zaawansowanych programów, wsparcie techniczne, obsługa brajla, m.in. obsługa polskich skrótów brajlowskich, możliwość sprawdzania formatowania tekstu. Kolejnym przykładem mogą być odtwarzacze książek mówionych. Telefon pozwala odczytywać audiobooki, e-booki. Ale udźwiękowione odtwarzacze posiadają wiele przydatnych dla osób z dysfunkcją wzroku funkcji – takich jak nagrywanie plików w formacie Daisy i możliwość ich odsłuchiwania, dobrej jakości dyktafon do nagrywania notatek głosowych, przystosowana, wyczuwalna klawiatura do sprawnej obsługi. Korzystanie z dodatkowego urządzenia nie zużywa baterii w telefonie, który jest potrzebny do innych celów.

Istotne jest korzystanie z dofinansowań na szkolenia, na których uczestnicy zdobędą umiejętność obsługi zakupionych urządzeń, które będą mogli efektywnie wykorzystywać.

Zachęcamy przedstawicieli jednostek powiatowych realizujących Aktywny Samorząd do zapoznania się z rozwiązaniami informatycznymi dla osób niepełnosprawnych. W Tyflopunktach Fundacji Szansa dla Niewidomych zlokalizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich na terenie całego kraju można uzyskać profesjonalną pomoc specjalistów w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji.

Aktywny Samorząd 2013 – ostatni etap realizacji marzeń o własnym sprzęcie rehabilitacyjnym

W poprzednich numerach publikowaliśmy najświeższe informacje dotyczące pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który jest programem pomocy dla osób niepełnosprawnych realizowanym przez jednostki powiatowe – m.in. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania oraz szkoleń z zakresu obsługi nabytego sprzętu. Celem jest likwidacja barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji.

Według wstępnych założeń program miał być realizowany sukcesywnie przez cały rok. Niestety, nie udało się zrealizować tych planów. Do 30 września była możliwość składania wniosków o dofinansowanie, natomiast realizacja umów została przesunięta na ostatni kwartał b.r. Najwięcej umów na zakup sprzętu podpisywanych jest w grudniu, z terminem rozliczenia w tym roku. Bez wątpienia jest to niekorzystne rozwiązanie. Natomiast szkolenia, w zależności od powiatów, muszą się odbyć i zostać rozliczone w tym roku lub do końca I kwartału 2014 roku. W poprzednim artykule poruszaliśmy kwestię trudności związanych z realizacją szkoleń do końca roku, z powodu bardzo krótkiego czasu pomiędzy realizacją umów na sprzęt a przeprowadzeniem szkoleń. Beneficjenci muszą najpierw otrzymać sprzęt, a wtedy dopiero mogą przejść szkolenie. Niezwykle istotne jest, aby osoby niepełnosprawne uczyły się obsługi komputera, urządzeń i programów specjalistycznych na zakupionym sprzęcie. Ważny jest tutaj komfort pracy i efektywne wykorzystywanie posiadanych urządzeń.

Wiele osób ubiegających się o dofinansowanie nie otrzymało pomocy z powodu niewystarczających środków finansowych otrzymanych przez jednostki samorządu powiatowego. Jest to krzywdzące dla tych, którym sprzęt jest potrzebny – do pracy, nauki, dalszego rozwoju, a którzy nie są w stanie z własnych środków zakupić tak drogich rozwiązań. Otrzymaliśmy również informacje o zwiększonych wkładach własnych – nawet do 30%, gdzie nie wszystkie osoby są w stanie pokryć tak duże kwoty.

W opinii adresatów programu zaletą „Aktywnego Samorządu” jest przeniesienie go do powiatów. Osoby niepełnosprawne mają lepszy dostęp do instytucji realizujących program. Natomiast negatywnie odbierany jest termin realizacji umów. W założeniach program miał być realizowany przez cały rok, natomiast osoby chcące uzyskać pomoc były zmuszone czekać do końca roku. W dalszym ciągu istnieje wiele niejasności w rozpatrywaniu wniosków i ich realizacji, co utrudnia ubieganie się o dofinansowanie. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku nastąpią zmiany w tym zakresie.

Jak przebiega Aktywny Samorząd?

30.09. br. minął termin składania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”. Gwoli przypomnienia interesujący obszar B w module I to likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. W zadaniu numer 1 istnieje możliwość uzyskania pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, natomiast w zadaniu numer 2 dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Jest to niezwykle ważna pomoc w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W środowisku osób niewidomych i niedowidzących jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt i programy oraz urządzenia brajlowskie.

Takie rozwiązania ułatwiają nie tylko codzienne funkcjonowanie i aktywność społeczną, ale również pomagają w edukacji, zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu wiadomości oraz podejmowaniu i wykonywaniu pracy zawodowej.

Z doświadczeń w doborze odpowiednich urządzeń i oprogramowania umieszczanych we wnioskach o dofinansowanie wiemy, że dużym zainteresowaniem wśród osób niewidomych i niedowidzących cieszyły się programy powiększające, udźwiękawiające, przenośne lupy i powiększalniki elektroniczne, udźwiękowione dyktafony i urządzenia do odczytu książek mówionych, telefony oraz monitory, drukarki i maszyny brajlowskie.

W dalszym ciągu trwa rozpatrywanie złożonych wniosków oraz podpisywanie umów na zakup urządzeń oraz realizację szkoleń. Jest to o tyle niepokojące, że wszelkie formalności należy rozliczyć do końca roku. Czyli zostały dwa miesiące – na dokonanie zakupów oraz odbycie szkolenia. Jest to zdecydowanie za krótki okres, szczególnie na przeprowadzenie szkolenia biorąc pod uwagę fakt, że sam proces realizacji umów jest rozłożony w czasie. Najpierw bowiem następuje wybór interesujących rozwiązań, wystawienie przez sprzedawcę faktur i innych niezbędnych dokumentów, czas oczekiwania na uregulowanie płatności (zazwyczaj jest to do 30 dni), dostarczenie sprzętu. Dopiero wówczas może odbyć się szkolenie.

W poprzednim numerze HELPa poruszaliśmy temat konieczności dostarczania wielu dodatkowych dokumentów, które są często utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych. Tutaj dość istotną kwestią, którą warto poruszyć, jest brak ujednoliconych zasad we wszystkich jednostkach realizujących Program. Dotyczy to wielu spraw, począwszy od zróżnicowanych formularzy wniosków po dokumenty, które należy złożyć, sprzęt, o który można się ubiegać, skończywszy na samej możliwości uzyskania dofinansowań. Przykładem może być wątpliwość, czy osoba, która w ciągu trzech ostatnich lat otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Likwidacja barier w komunikowaniu się”, teraz może otrzymać pomoc w programie „Aktywny Samorząd”, szczególnie w przypadku, gdy otrzymała dofinansowanie na zupełnie inny cel i przedmiot.

Rozbieżności dotyczą również dofinansowywanego sprzętu. W wielu przypadkach programy, urządzenia wpisane we wnioskach budzą wątpliwości, a pracownicy MOPR, MOPS, czy PCPR mają dylematy, czy dane rozwiązana mogą być dofinansowywane. Rzetelne informacje można otrzymać w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast zachęcamy przedstawicieli jednostek powiatowych realizujących Aktywny Samorząd do zapoznania się z rozwiązaniami informatycznymi dla osób niepełnosprawnych. Fachową pomoc specjalistów w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji można uzyskać w Tyflopunktach Fundacji Szansa dla Niewidomych zlokalizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich na terenie całego kraju.

Po etapie składania wniosków osoby niepełnosprawne oczekują na realizację umów. Rozwiązania, które otrzymają, są niezbędnymi pomocami w ich skutecznej rehabilitacji. Dlatego niezwykle istotne jest, aby otrzymali urządzenia, oprogramowanie odpowiednio dobrane do ich potrzeb i dysfunkcji, a przy tym mogli z nich korzystać w satysfakcjonujący sposób.

Aktywny Samorząd 2013 Walczymy o prawa osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności!

Na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pojawiły się informacje dot. pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2013 roku.

W module I, obszarze B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, zadaniu dot. pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania o dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Programie jest znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie oniepełnosprawności.

Została wyeliminowana duża grupa osób niepełnosprawnych, które posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu wzroku. Celem programu jest likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Dlaczego więc wiele osób jest dyskryminowanych i nie mogą skorzystać z tej pomocy? Warto dodać, że prowadzony w ubiegłych latach program PFRON – „Komputer dla Homera” nie zakładał powyższych ograniczeń, co pozwalało większej grupie osób skorzystać z dofinansowania.

Znając sytuację osób niewidomych i niedowidzących, ich potrzeby i problemy oraz warunki skutecznej rehabilitacji zwracamy uwagę na kilka istotnych kwestii.

Należy podkreślić, że u osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności występuje również duża dysfunkcja wzroku, która znacznie utrudnia ich codzienne funkcjonowanie. Te osoby potrzebują również odpowiedniego wsparcia, w postaci specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Takie rozwiązania będą niwelować skutki niepełnosprawności i ułatwią korzystanie z komputera, odczytywanie dokumentów, odsłuchiwanie książek, nagrywanie informacji. W większości przypadków bez takich rozwiązań jest to niemożliwe, co zdecydowanie utrudnia efektywną rehabilitację, edukację, podjęcie i wykonywanie pracy zawodowej. Kolejną ważną i oczywistą kwestią jest fakt, że bez użycia odpowiednich narzędzi, odpowiednich pomocy, wzrok jest nadwyrężany, co może prowadzić do pogłębienia wady lub jego większej dysfunkcji. Należy zadbać, aby jednak tak nie było.

Wiemy, że w środowisku osób niewidomych i niedowidzących jest ogromne zapotrzebowanie na oprogramowanie i specjalistyczny sprzęt. Wiele z tych osób posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, co nie oznacza, że ich wady wzroku nie wymagają korzystania ze specjalistycznych rozwiązań.

W ubiegłym roku były wprowadzone podobne bariery w procedurach Programu „Aktywny Samorząd”, które uniemożliwiały osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności skorzystanie z dofinansowań. Spotkały się z dużym niezrozumieniem w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, co skutkowało wieloma postulatami i prośbami o wprowadzenie zmian. Niestety nieskutecznie, ponieważ obecne procedury w dalszym ciągu uniemożliwiają wielu potrzebującym osobom udział w Programie.

Na koniec należy zadać kilka pytań. Dlaczego jedyny program wsparcia dla inwalidów wzroku w zakresie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania ogranicza i dyskryminuje grupę osób, które mogą z niego skorzystać? Dlaczego zostaje zamknięta droga do rehabilitacji tych osób? Czy jest więc możliwość zmian w procedurach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, tak żeby osoby potrzebujące pomocy mogły z niego skorzystać?

Możemy tylko spekulować skąd taka decyzja PFRON. Niedowidzących można podzielić na osoby, u których ubytek wzroku jest znaczący, takie osoby widzą bardzo mało. Drugą grupę stanowią ci, u których dysfunkcja wzroku nie jest bardzo duża. W tej właśnie grupie były największe nadużycia w korzystaniu z dofinansowań. Stąd PFRON najprawdopodobniej wycofał się z przyznawania środków na zakup sprzętu osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok. Jednak z tego powodu nie powinny zostać pokrzywdzone osoby, które bardzo mało widzą, które potrzebują wsparcia technologii IT oraz nigdy nie miały na celu wykorzystania dofinansowań w niewłaściwy sposób.

Jedna biblioteka, wiele możliwości

Miło nam poinformować, że w sierpniu 2012 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie zostało udostępnione stanowisko komputerowe wyposażone w sprzęt i oprogramowanie dla osób niewidomych i niedowidzących. Osoby z dysfunkcją wzroku będą mogły samodzielnie korzystać ze zbiorów Biblioteki. Komputer posiada oprogramowanie powiększająco – udźwiękawiające Magic Plus, program udźwiękawiający i ubrajlawiający Jaws oraz syntezatory mowy Loquendo i Speak. Dopełnieniem jest monitor brajlowski Braille Mate. Na stanowisku znajdziemy urządzenie lektorskie SARA, które jest doskonałym rozwiązaniem w bibliotekach. Dzięki niemu osoba niewidoma w prosty i szybki sposób zapozna się z treścią każdej książki dostępnej w Bibliotece. Czytelnicy mogą skorzystać również z urządzenia odtwarzającego książki mówione – Czytak.

Stanowisko dla osób niewidomych i niedowidzących powstało w ramach zadania „Jedna biblioteka – wiele możliwości” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mikołowie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program „Rozwój infrastruktury kultury” priorytet „Infrastruktura kultury”.

Cieszymy się, że coraz więcej miejsc jest otwartych dla osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że dzięki tyfloinformatycznym rozwiązaniom, grono czytelników Biblioteki powiększy się o osoby z dysfunkcją wzroku. Serdecznie zapraszamy w imieniu Dyrekcji i Pracowników Biblioteki!

Klucz do rozwoju

Ponad 20 lat istnienia na rynku tyfloinformatycznym to olbrzymi potencjał wiedzy i doświadczenia. Tym potencjałem pragniemy się podzielić z naszymi klientami. W tym celu powołaliśmy nasze Centrum Szkoleniowe. Współpracując z rożnymi instytucjami, firmami i klientami indywidualnymi, przeprowadziliśmy wiele szkoleń na terenie całego kraju uzyskując pozytywne opinie i tym samym stając się pionierem w tej dziedzinie. Nasz dział szkoleń to wykwalifikowana kadra dydaktyczna, autorskie programy szkoleniowe, możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klientów, ośrodki szkoleniowe na terenie całego kraju oraz specjalistyczny sprzęt komputerowy. Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń grupowych i indywidualnych dla osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniewidomych, głuchych, niepełnosprawnych ruchowo oraz intelektualnie. Przeprowadzamy również szkolenia dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. Mają one na celu podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przez pracowników. Zakres oferowanych przez nas szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

 • obsługa komputera, programów komputerowych, aplikacji biurowych,
 • obsługa oprogramowań oraz urządzeń specjalistycznych,
 • grafika komputerowa,
 • projektowanie stron www,
 • AutoCad,
 • telepraca i telemarketing.

Podczas organizacji szkoleń współpracowaliśmy już, z takimi instytucjami jak, Powiatowe Urzędy Pracy, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Urzędy Miast. Osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się do nas po pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie szkolenia. W ubiegłych latach osoby zakupujące sprzęt i oprogramowanie z programów PFRON, mogły skorzystać z bezpłatnego szkolenia. Na dzień dzisiejszy nie ma niestety takich możliwości. Jest to wielkie utrudnienie dla osób, pragnących nauczyć się obsługi komputera oraz specjalistycznych urządzeń. Mając na uwadze potrzeby naszych klientów oraz ich szerokie zainteresowania, sukcesywnie rozwijamy ofertę szkoleniową, wzbogacając ją o nowe kursy i warsztaty odpowiadające zmieniającym się wymaganiom rynku. Dotychczasowym klientom dziękujemy za zaufanie a wszystkich Państwa zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Województwo śląskie, otwarte na osoby niepełnosprawne

Województwo śląskie otwiera się na osoby z dysfunkcją wzroku. Znoszenie wszelkich barier i równy dostęp do kształcenia, rozwoju, kultury, pracy jest szczególnie istotny w codziennym życiu tych osób. Pierwszym przykładem na to może być przygotowana przez Muzeum Śląskie w Katowicach ścieżka zwiedzania Galerii Malarstwa Polskiego dla osób z dysfunkcją wzroku. Ponadto Muzeum prowadzi zajęcia warsztatowe przybliżające świat sztuk plastycznych dzieciom niewidomym i niedowidzącym. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie działa Ośrodek Wsparcia Edukacji dla Osób z Dysfunkcją Wzroku. Celem działania Ośrodka jest wsparcie edukacji dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej z terenu woj. śląskiego, a także udzielenie rodzicom, opiekunom i nauczycielom merytorycznego i metodycznego wsparcia oraz doradztwa. Instytucje włączają się aktywnie w pomoc niepełnosprawnym. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizuje projekt „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych”. Ma on na celu wzrost świadomości i wiedzy u śląskich pracodawców na temat korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwiększenie dostępu z zakresu aktywacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz integrację tych dwóch środowisk i ułatwienie przepływu informacji między nimi. Z inicjatywy Okręgu Śląskiego, Polskiego Związku Niewidomych realizowany jest projekt „Zielone szkiełko – widzieć lepiej”. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy kobietom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność związaną z dysfunkcją wzroku, poprzez eliminowanie barier psychologicznych i społecznych oraz aktywną integrację społeczną. Katowicki Oddział Altix przygotowuje w maju b.r. wystawę rozwiązań dla osób niewidomych i niedowidzących. Na spotkanie pod nazwą „Świat otwarty dla niewidomych” zostaną zaproszone wszystkie osoby z dysfunkcją wzroku, Koła PZN oraz przedstawiciele instytucji województwa śląskiego. Będzie możliwość zapoznania się ze wszystkimi rozwiązaniami, które stwarzają szansę na aktywne życie dla osób z dysfunkcją wzroku oraz nieograniczony dostęp do edukacji, indywidualnego rozwoju, życia w społeczeństwie, udziale w kulturze i sztuce.

Elektryczne wózki inwalidzkie

Ofertę skierowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo poszerzyliśmy o nowe rozwiązania. Są to elektryczne wózki inwalidzkie. Zapewniamy pomoc we właściwym doborze wózka oraz udzielamy porad jak uzyskać dofinansowanie (PFRON, NFZ, MOPR, MOPS).

O czym należy pamiętać przy doborze wózka inwalidzkiego?

 • Potrzeby i wymogi użytkownika.
 • Ilość spędzanego czasu w wózku inwalidzkim.
 • Postawa i tryb życia.
 • Przewożenie wózka samochodem.
 • Możliwości regulacyjne wózka inwalidzkiego (napędzany przez użytkownika, prowadzony przez opiekuna oraz ręczny, czy z napędem elektrycznym).

Wózek inwalidzki umożliwia transport, rehabilitację, poruszanie się i pokonywanie barier.

Należy więc zadbać o to, aby był odpowiednio przystosowany i zapewniał komfort użytkowania.

W swojej ofercie posiadamy wiele wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym, dostosowanych do różnych grup odbiorców. To produkty najwyższej jakości, charakteryzujące się ergonomią, komfortem i wygodą użytkowania oraz niezawodnością.

Jedną z naszych propozycji jest wózek komfortowy Netti Mobile. Charakteryzuje się:

 • pełną profilaktyką przeciwodleżynową,
 • najwyższym komfortem (komfortowa poduszka oparcia i siedziska, regulowany kąt nachylenia oparcia i siedziska, zagłówek regulowany w trzech płaszczyznach),
 • bezpieczną i komfortową jazdą w terenie i pomieszczeniach zamkniętych,
 • szeroką gamą akcesoriów dodatkowych (system świateł, elektrycznie regulowane siedzisko, oparcie i podnóżki, sterowanie dla opiekuna).

Innym rozwiązaniem jest wózek Netti Shark. Jego główne cechy to:

 • gwarancja maksymalnego komfortu,
 • możliwości rehabilitacyjne i profilaktyka przeciwodleżynowa,
 • samodzielne i swobodne poruszanie się na zewnątrz oraz w pomieszczeniach zamkniętych,
 • symetryczna budowa urządzenia umożliwia obsługę przez prawo i leworęcznych,
 • Shark jest obsługiwany za pomocą ergonomicznego, nowocześnie zaprojektowanego pilota.

Wózek, który możemy przystosować do indywidualnych potrzeb użytkownika to Netti E-Fix:

 • dostępny w wersjach z kołami 22” i 24”,
 • silniki elektryczne są umiejscowione w piastach kół napędowych,
 • pilot ze szczegółowymi informacjami diagnostyczno – serwisowymi, pokrętło zmiany prędkości maksymalnej, przycisk sygnału dźwiękowego, przycisk wyboru dwóch programów ustawionych fabrycznie,
 • wszystkie parametry jazdy mogą być indywidualnie zaprogramowane do wymagań użytkownika,
 • wózek jest napędzany manualnie po odłączeniu napędu.

Dla aktywnych użytkowników polecamy wózek Netti E-Motion:

 • sterowanie wózkiem wspomagane przez napęd e-motion. Łatwość pokonywania barier i utrudnień w postaci nachylenia terenu, krawężników lub progów,
 • silniki elektryczne umieszczone w kołach. Specjalne czujniki połączone z obręczami kół określają energię potrzebną użytkownikowi. Wystarczy więc tylko lekko dotknąć obręczy, a wspomaganie zostanie uruchomione automatycznie,
 • 10 programów jazdy pozwalających na dostosowanie napędu do wymagań każdego użytkownika,
 • wyświetlacz diodowy.

Wszystkie produkty wymagają indywidualnego dostosowania. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Serdecznie zapraszamy do naszych Punktów Handlowo – Konsultacyjnych na terenie całego kraju!

IntelliKeys inteligentna klawiatura

Osoby niepełnosprawne z powodu różnych dysfunkcji i ograniczeń często nie mają możliwości korzystania z komputera lub napotykają przy tym na duże utrudnienia.

W niniejszym artykule przedstawimy klawiaturę IntelliKeys – inteligentną klawiaturę, która pełniąc rolę standardowej, odpowiada na potrzeby osób niepełnosprawnych.

IntelliKeys to dotykowa klawiatura wyposażona w wymienne nakładki w formacie A4. Pozwalają one dostosować urządzenie do indywidualnych potrzeb użytkownika. Klawiatura ta daje możliwość pracy z nakładkami o różnym rozmiarze, wyglądzie i uszeregowaniu klawiszy. Standardowo dostępnych jest kilka plansz przedstawiających różne układy klawiatury. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby pomóc w używaniu komputera jak najszerszej grupie użytkowników.

Jak działa?

Na tablecie (podstawce) umieszczamy jedną z nakładek dotykowych. Możemy skorzystać z 6 dołączonych w komplecie lub zaprojektować je samemu. Każda nakładka ma swój własny kod kreskowy, który jest rozpoznawany przez IntelliKeys. Każdą nową nakładkę musimy przed użyciem wczytać za pomocą specjalnego programu. Jeśli już to zrobiliśmy – możemy zacząć pracę.

Overlay Maker – czyli zaprojektuj własną klawiaturę

Dzięki programowi Overlay Maker możemy samodzielnie tworzyć niezliczone kombinacje nakładek z przyciskami w kształcie i układzie odpowiadającym naszym potrzebom. Mogą to być klawisze z literami lub samymi cyframi, całe wyrazy, bądź zwroty. Mogą to być też obrazki, zdjęcia, własnoręcznie przygotowane rysunki. Dzięki temu IntelliKeys jest świetnym narzędziem do komunikacji i nauki.

Dla kogo IntelliKeys?

Klawiatura ta dzięki swojej budowie i funkcjonalności pozwala osobom z różnymi niepełnosprawnościami używać komputer.

Jest odpowiednia dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą lub nie potrafią posługiwać się standardową klawiaturą, a więc dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z dysfunkcją kończyn górnych, z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Klawisze uruchamiane są poprzez dotyk, dlatego jej obsługa nie wymaga wiele wysiłku fizycznego. Jest większa niż standardowa klawiatura, dzięki temu łatwiej nacisnąć dany klawisz, szczególnie przez osoby z zaburzoną sferą motoryczną. Klawisze można naciskać palcami, stopą, nosem lub podbródkiem. Dostępne są również takie funkcje, jak regulowany czas reakcji i „trwałe klawisze”, umożliwiające naciskanie kombinacji klawiszy.

Możemy stworzyć klawiatury o standardowym układzie, jak również nietypowe, przygotowane pod konkretne wymagania użytkownika.

IntelliKeys jest również doskonałym narzędziem do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzonymi procesami poznawczymi, czy dla osób z trudnościami w uczeniu się. Dzięki możliwości projektowania i tworzenia nakładek daje odpowiednie ku temu narzędzia: począwszy od prostych, jak plansze do alternatywnej komunikacji, po plansze służące do motywowania, aktywizowania, a skończywszy na różnego rodzaju materiałach edukacyjnych.

Przyjazna dla małych użytkowników, dzieci rozpoczynających edukację. Zachęca do zabawy i nauki.

Klawiaturę możemy przystosować również dla osób, które dodatkowo mają problemy wzrokowe. Wystarczy przygotować nakładkę z dużymi, czytelnymi literami na kontrastowym tle.

IntelliKeys dzięki swej funkcjonalności daje szerokie spectrum możliwości w pracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami i jest nieocenioną pomocą w rehabilitacji tych osób.