Nowa Generacja Obywateli

W październiku br. Fundacja Szansa dla Niewidomych przeprowadziła cykl spotkań edukacyjnych w białostockich liceach ogólnokształcących. W projekcie wzięli udział maturzyści z 23 klas IV z pięciu szkół, tj.:

  • II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej,
  • III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego,
  • V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego,
  • XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego,
  • Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica.

Projekt miał na celu zapoznanie młodzieży z działalnością organizacji pozarządowych, wolontariatem oraz problemem stygmatyzacji i wykluczenia społecznego.

Ważną kwestią było ukazanie młodym ludziom w jaki sposób organizacje pozarządowe wpływają na otaczającą nas rzeczywistość, wspierają integrację społeczną i rozwiązują problemy społeczne. Spotkania dostarczyły młodzieży podstawowej wiedzy o obszarach działalności NGO, a także ich roli w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz promowania aktywnych postaw obywatelskich. Dzięki tej formie przekazu można było ukazać uczniom z jakimi problemami borykają się niepełnosprawni, jakie w tej kwestii panują stereotypy i w jaki sposób możemy pomagać osobom z dysfunkcjami. Spotkania miały pomóc w kształtowaniu osobowości młodych ludzi, uczyć empatii i wrażliwości na drugiego człowieka.

Każde z przeprowadzonych spotkań trwało godzinę lekcyjną. Prowadzili je pracownicy Fundacji Szansa dla Niewidomych, wolontariusze, a także osoby niewidome lub słabowidzące.

Pracownik Fundacji wyjaśnił czym są organizacje pozarządowe, jakie są ich cele i z jakich środków są finansowane. Wskazywał przykłady działań NGO i wyjaśniał dlaczego warto być zaangażowanym w III sektor (tym zwrotem określa się ogół organizacji pozarządowych).

Wolontariusz opowiedział o roli wolontariatu, przedstawił na czym polega jego praca i jakie korzyści z niej wypływają. Opowiedział o swoich doświadczeniach i udzielił wskazówek osobom myślącym o podjęciu pracy wolontariusza. Ukazał, iż wolontariat to także możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, droga do samorealizacji przynosząca wiele satysfakcji.

Osoba z dysfunkcją wzroku opowiadała o problemach i barierach napotykanych przez niewidomych i słabowidzących. Obalała stereotypy i wyjaśniała w jaki sposób niewidomi robią herbatę, piszą maile, szukają kluczy, skąd wiedzą czy jest noc czy dzień, w jaki sposób dobierają sobie ubrania.

Często uważa się, iż niepełnosprawni nie potrafią i nie mogą normalnie funkcjonować, a zdrowi nie mogą wyobrazić sobie niewidomego informatyka czy prawnika. Przeprowadzone spotkania ukazywały, że osoba z jakąkolwiek dysfunkcją przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań technicznych może doskonale realizować się na każdej płaszczyźnie życia. Wyjaśniono także rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu rzeczywistości grup marginalizowanych. Uważamy, iż taka forma zajęć pozwala młodym ludziom zrozumieć jak ważne jest uczestnictwo w życiu społecznym, kształtuje w nich wrażliwość oraz poczucie odpowiedzialności społecznej. Któż jak nie młodzi mają kształtować pozytywne postawy, wzorce i budować nową generację obywateli mających wpływ na formowanie swojego państwa.

Przeprowadzone spotkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Fundacja pozyskała wielu nowych wolontariuszy.

Komentarze

komentarze