Aktywny Samorząd 2013 w pytaniach i odpowiedziach

Nasze koleżanki z firmy Altix – Bernadetta Waligóra i Mirosława Gejza zadbały o to, aby rozwiać wątpliwości związane z realizacją programu Aktywny Samorząd w 2013 roku. Poniżej przestawiamy odpowiedzi na niektóre pytania, jakie zostały przesłane do PFRON.

Dot. Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 – czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie w wieku powyżej 18 lat, w przypadku pozostawania bez pracy, równocześnie nie będąc uczniem/studentem itd. nie musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy, bo adresatem nie jest osoba aktywna zawodowo, lecz osoba w wieku aktywności zawodowej?

To prawda. Taki wniosek może być zweryfikowany pozytywnie pod względem formalnym. Natomiast aktywność zawodowa tej osoby ma wpływ na ocenę merytoryczną wniosku – w zależności od kryteriów oceny wniosków przyjętych przez Realizatora, które będą istotnie wpływać na kolejność realizacji wniosków. Aktywność zawodowa jako warunek weryfikacji formalnej wniosku obowiązuje tylko w ramach Obszaru D programu.

Dot. Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 – czy jeżeli Wnioskodawca jest poza wiekiem aktywności zawodowej, ale wciąż pracuje, może się ubiegać o dofinansowanie, bo adresatem jest osoba zatrudniona lub w wieku aktywności zawodowej?

Tak. Wnioskodawca, który przekroczył wiek emerytalny, ale wciąż jest zatrudniony, może się ubiegać o dofinansowanie.

Czy PFRON zamierza też objąć wsparciem osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którym dofinansowanie pozwala niwelować np. bardzo słabe widzenie, a ponadto dzięki wspieraniu wzroku pozwala dłużej funkcjonować jako osobom choćby szczątkowo, ale jednak, widzącym?

W bieżącym roku nie ma takich planów. Formuła programu (przedsięwzięcie zatwierdzane przez Radę Nadzorczą PFRON) nie ma charakteru rozwiązania systemowego. Pozwala na dostosowanie zakresu pomocy do aktualnych możliwości finansowych Funduszu. Wysokość środków finansowych, które można przeznaczyć na realizację programów, skutecznie ogranicza możliwość swobodnego kształtowania warunków uczestnictwa osób niepełnosprawnych w programach i wysokości dofinansowania ze środków PFRON.

Czy trzyletni okres karencji w ramach Obszaru B Zadanie nr 1 dotyczy również programu KOMPUTER dla HOMERA, gdzie wcześniej np.: w 2009, 2010, 2011 roku okres karencji na zakup urządzeń brajlowskich obowiązywał 6 lat, a teraz będzie wynosił 3 lata? Czy w związku z tym Wnioskodawca korzystający z możliwości zakupu urządzeń brajlowskich w 2009 r. może już w 2013 r. ponownie wystąpić o dofinansowanie na ten cel?

Tak.

Czy jeżeli beneficjent w 2012 roku otrzymał dofinansowanie w programie AS na obszar B1, a teraz chce zawnioskować na sprzęt lektorski (były obszar B2) lub na urządzenia brajlowskie (były obszar B3), czy może zawnioskować na któryś ze sprzętów, czy też zostaje wykluczony z całego programu na trzy lata?

Beneficjentów programu z 2012 roku obowiązuje trzyletnia karencja.

Czy jeżeli beneficjent korzystał z dofinansowań w programie przełamywanie barier w komunikowaniu się na sprzęt kwalifikujący się też w formule sprzętu dofinansowywanego w programie AS, np.: lupa elektroniczna, czy go też to dyskwalifikuje z możliwości udziału przez kolejne lata w programie Aktywny Samorząd, nawet jeśli teraz chciałby zakupić np. udźwiękowiony odtwarzacz książki mówionej?

Jeżeli beneficjent korzystał z pomocy ze środków PFRON w ramach ww. zadania ustawowego na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, to obowiązuje go trzyletnia karencja.

Czy jeżeli beneficjent korzystał z dofinansowań w programie przełamywanie barier w komunikowaniu się na sprzęt niekwalifikujący się też w formule sprzętu dofinansowywanego w programie AS, np. maszyna mechaniczna brajlowska, czy go też to dyskwalifikuje z możliwości udziału przez 3 lata w programie Aktywny samorząd?

Jeżeli beneficjent nie korzystał z pomocy ze środków PFRON na zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, to nie obowiązuje go trzyletnia karencja.

Czy w przypadku rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy jest wymagany konkretnie jakiś okres przed złożeniem wniosku (tak jak to było w programie Komputer dla Homera)?

Aktywność zawodowa, w tym ww. rejestracja w urzędzie pracy, jako warunek weryfikacji formalnej wniosku obowiązuje tylko w ramach Obszaru D programu. W bieżącym roku obowiązuje definicja „aktywności zawodowej” zawarta w ust. 23 pkt 1 dokumentu pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe (…)”. Realizator może natomiast poprzez kryteria oceny merytorycznej wniosków uprzywilejować wnioski osób, które mogą np. wykazać dłuższe okresy rejestracji w urzędzie pracy.

Czy w ramach Obszaru B Zadanie nr 1 dofinansowaniem można objąć: laptopy, komputery stacjonarne (z oprogramowaniem udźwiękawiającym i innym specjalistycznym), monitory komputerowe (ile cali?), telefony komórkowe z programem udźwiękawiającym, smartphony z dedykowanym oprogramowaniem (np. Apple – posiada wbudowane udźwiękowienie), tablety (np. tablety Apple są udźwiękowione), programy do telefonów komórkowych, czytniki kolorów?

Zgodnie z ust. 23 pkt 26 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2013 roku obowiązuje następująca definicja „sprzętu elektronicznego lub jego elementu lub oprogramowania” – są to elektroniczne urządzenia lub ich elementy i dedykowane dla nich oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności, z zastrzeżeniem urządzeń brajlowskich, które zostały zdefiniowane odrębnie (z uwagi na znaczną kwotę dofinansowania ze środków PFRON). Przez urządzenie brajlowskie należy rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku. W zakresie pojęcia „sprzętu elektronicznego” mieści się także sprzęt komputerowy.

Powyższy kształt definicji oznacza, że Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany przedmiot dofinansowania spełnia warunki określone w definicji (czy dany przedmiot dofinansowania ograniczy skutki rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w przypadku urządzeń brajlowskich – czy jest zdolny tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu dotyku).

Istotnym elementem oceny wniosku powinien być związek wnioskowanego zakupu z realizacją celu szczegółowego programu, wskazanego w rozdziale V ust. 2 pkt 1 programu – 1 „przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego”. W tym zakresie istotne będzie uzasadnienie wniosku, w którym to Wnioskodawca powinien przekonać Realizatora, że wnioskowany przedmiot dofinansowania umożliwi realizację celów programu.

Wymienione urządzenia mogą być dofinansowane w ramach programu (z uwzględnieniem powyższych okoliczności) o ile informacje zawarte we wniosku (w tym w jego uzasadnieniu) umożliwią Realizatorowi podjęcie pozytywnej decyzji.

Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania wnioskowanej pomocy podejmuje Realizator, zgodnie z posiadanym doświadczeniem i wiedzą oraz na podstawie zasad określonych w programie i dokumencie dotyczącym kierunków działań programu oraz warunków brzegowych obowiązujących Realizatorów programu w danym roku.

Dziękujemy za odpowiedzi Dyrektorowi Wydziału Realizacji Zadań PRFON

Panu Robertowi Pudło

Aktywny Samorząd w pigułce. Obszar B i C

OBSZAR WSPARCIA

1. ADRESAT ZADANIA

2. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

3. UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

1. Jest w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudniony i posiada:

a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

b) dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku

2. Maksymalna kwota dofinansowania zależy od rodzaju niepełnosprawności:

a) 30.000 zł dla osoby niewidomej, z czego na urządzenia brajlowskie: 20.000 zł

b) 10.000 zł dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

c) 5.000 dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów obszaru

3. 10% ceny brutto zakupu

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

1. Jest w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudniony i posiada:

a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

b) dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku

2. Maksymalna kwota dofinansowania zależy od rodzaju niepełnosprawności:

a) 4.000 zł dla osoby głuchoniewidomej

b) 2.000 zł dla pozostałych osób z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%

3. Niewymagany

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

1. Jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada

a) znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

b) dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

2. 7.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach (opinia eksperta)

3. 10% ceny brutto zakupu

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

1. Posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

2. 2 000 zł

3. Niewymagany

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

1. Jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony, posiada stopień niepełnosprawności, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

2. Dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji: w zakresie ręki – 9.000 zł, przedramienia – 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł, na poziomie podudzia – 14.000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

3. 10% ceny brutto zakupu

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy

1. Analogicznie jak w Zadaniu 3 Obszaru C

2. Do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3 Obszaru C

3. 10% ceny brutto zakupu/usługi

Specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie objęte dofinansowaniem

Sprzęt komputerowy i elektroniczny:

Laptopy, ultrabooki, monitory, nawigacje dla niewidomych (NaviEye), myszki i klawiatury dla niepełnosprawnych ruchowo.

Programy mówiące, powiększające, brajlowskie, lektorskie, syntezatory mowy: JAWS, MAGic, Dolphin Guide, FineReader, Speak II, Loquendo.

Powiększalniki stacjonarne, przenośne i lupy elektroniczne: ClearView+ HD, Topaz, Onyx, ClearNote, Compact Mini, Compact 5HD, Compact 7HD, Ruby, Sapphire.

Urządzenia lektorskie: PLEXTALK Pocket, Milestone 312, Sara CE, ClearReader+, Czytak.

Monitory oraz notatniki brajlowskie:

Focus 14 Blue, Focus 40 Blue, BrailleMate, PAC Mate.

Maszyny oraz drukarki brajlowskie: Perkins SMART Brailler, Elotype, Zyfuse, Everest-D V4, Basic-D V4.

SZKOLENIA indywidualne i grupowe prowadzone przez doświadczonych ekspertów.

Rozwiązania dla niepełnosprawnych ruchowo: Najnowocześniejsze wózki inwalidzkie.

Chcą Państwo wiedzieć więcej? Nic prostszego! Wystarczy skontaktować się z firmą ALTIX www.altix.pl

Komentarze

komentarze